תנאי השימוש באתר www.link4u.co.il

ברוכים הבאים לאתר לינק פור יו

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. לא ניתן להשתמש באתר ללא הסכמה לתנאים אלה.

כללי
תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין צוות האתר (להלן "הנהלת האתר") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים בו.

תוכן ומידע המתפרסם באתר
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מצביעים וקישורים אלקטרוניים (להלן "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או למשאבים אחרים המצויים באינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או שאינם מופעלים על ידי הנהלת האתר או על ידי מישהו מטעמה (להלן "המקורות"). הנהלת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים ואינה מתחייבת שכל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים באינטרנט. הנהלת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות כלשהי לאותם מקורות.

הנהלת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, דעות מאמרים פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה.

הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות חו"ד מקצועיות בתחומים השונים או כל מידע אחר המוצג ומופעל ע"י האתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית של המשתמש .

הנהלת האתר אינה מפקחת על המידע המועלה באתר על ידי המשתמשים בו אם במסגרת הבעת דעה , פרסום בלוג , שיג ושיח בין משתתפים בקהילות או כל מידע אחר או דעה או עמדה המועלה ע"י מאן דהוא הכותב באתר בכל מסגרת כולל מודעות חינם בלוגים או טוקבקים בקהילות או צ'טים . כמו כן אין הנהלת האתר אחראית לתגובות על המידע הנ"ל באינטרנט ובכל מדיום אחר. יחד עם זאת, הנהלת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים, וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים בשמו של מישהו פרטי או ארגון או חברה ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.

במסגרת האתר ניתן להקים תת אתרים ולשם כך קיים תהליך הקמה מסודר. חל איסור מוחלט להקמת תת אתר על ידי גוף מסחרי כלשהו שלא בתיאום עם הנהלת האתר. כמו כן חל איסור להשתמש במשאבי האתר (שירות מסרים אישיים, פורומים, כתבות, קישורים וכו') לצורך פרסום שלא בתיאום ושלא ברשות הנהלת האתר.
כמו כן חל איסור להוריד מהאתר חומר בלעדי המועלה באתר או רשימות לקוחות או כל מידע אחר המצוי בבעלות האתר .

הגבלת אחריות
הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים ו המוצעים באתר ו/או אשר שהגישה אליהם התאפשרה באמצעות האתר או באמצעות הקישורים. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.

באתר עשויות או עלולות לעלות דעות שונות של קוראים או אנשים פוליטיים או גופים פוליטיים שונים ומגוונים או אחרים שאינם משקפים עמדה של
מפעילי האתר או בעליו והמופיעים במסגרת חופש הבעת דעה .

כל מועמד פוליטי או נבחר ציבור או פעיל מפלגה או גולש באתר מתחייב שלא לפגוע בזולתו או בשמו הטוב או ברכושו או בגופו ולא לפעול במסגרת האתר או לקרוא לפעולה למישהו אחר או כנגד מישהו אחר בדרך הנוגדת את חוקי מדינת ישראל. אין הנהלת האתר או בעליו או מפעיליו אחראים על כל פעולה שנעשית ע,י גולש בדרך הפוגעת בזולתו או בחוקי מדינת ישראל וכל אחריות על ביצוע עבירה כלשהי או פגיעה כלשהי בזולתו או בשמו הטוב תחול האחריות על מבצע העבירה ו או הפגיעה באפן ישיר ובלעדי.
השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר מפגיעה ברכושו כתוצאה משימוש באתר או מפגיעה בצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש באתר .

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהנהלת האתר שעשויות לנבוע מהשימוש באתר.

הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותיה יינתנו כסדרם או בלא הפסקות וללא טעויות. שירותי האתר אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר, מפני נזקים, תקלות או כשלים - הן בחומרה, הן בתוכנה והן בקווי ובמערכות התקשורת אצל מפעילת האתר או אצל מי מהקשורים לאתר. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.

שינויים באתר והפסקות שירות
הנהלת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו ומפורסמים באתר וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

שימוש במידע לצורך שיפור האתר
הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו ובתכניו.

שינוי תנאי השימוש
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי . תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

זכויות יוצרים
כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת האתר. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.

שימוש בעוגיות ( Cookies )
האתר משתמש ב"עוגיות" ( Cookies ) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות' ( Cookies ) הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. העוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.
ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לוותר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בחלקים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.
אם אינך רוצה לקבל Cookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות חוסכות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

כללי השימוש בפורומים ומערכת המסרים
מערכת הפורומים של האתר היא מקום מפגש לגולשים המיועד להיות במה להחלפת דעות ולהחלפת מידע ורעיונות במגוון רחב של נושאים. הפורום חופשי למשתמשים רשומים בלבד ומאפשר לכל אחד להביע את עמדותיו דעותיו רעיונותיו והגיגיו ולתת ביטוי חופשי לדעותיו ללא כל צנזורה. יחד עם זאת, כנהוג בקבוצות דיון בעולם, כדי למנוע פגיעה במשתתפים ובפעילות הסדירה של הפורום להלן מספר כללים והגבלות שנועדו להסדרת העניין:

אין להשתמש בפורום בביטויים מעליבים גסים, או בוטים.
אין לגרום בכל דרך שהיא לפגיעה ולשיבוש בפעילות הפורום.
אין לפרסם פרסום בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי העשוי לפגוע בציבור או בפרט כלשהו ובשמם הטוב.
אין להעלות פרסומת מסחרית בין במפורש ובין כמשתמעת ללא אישור מפורש מן המערכת.
אין להעלות במזיד של וירוס או קובץ העלולים לגרום נזק למשתמשים אחרים. עבירה מסוג זה תגרום לסילוקו של המזיק מן הפורום ואף עלולה לגרום להגשת תלונה במשטרה. כמו כן אסור לשלוח דואר "זבל" או הודעות רבות באותו עניין או ליצור מטרד למשתמשים אחרים.
אין לפרסם בפורומים כל מידע, ידיעה, ניסוח, יצירה, פרטים או נתונים שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך - או כל סימן מסחרי, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך - אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפרסום.
אין למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.

בכל מקרה הנהלת האתר מבהירה:
כל המפרסם מידע או ידיעה בפורום, נותן את הסכמתו למערכת לעשות שימוש במידע זה ולפרסמו ברבים.
המערכת לא תשא באחריות לכל נזק, אובדן או תקלה שייגרמו כתוצאה ממידע שיתפרסם באחד הפורומים והאחריות בעניין זה תחול על מפרסם הידיעה בלבד.
המערכת אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על התכנים המועלים בפורומים, והאחריות כולה תחול על המשתמשים.
המערכת אינה אחראית לתוכן ההודעות המתפרסמות בפורום והן מבטאות את דעת כותביהן בלבד.
המערכת רשאית לפי שיקול דעתה, אם כי אינה חייבת, למחוק כל הודעה ו/או ידיעה שאינן עומדות בתנאי התקנון, וכן רשאית להרחיק כל משתמש שאינו עומד בתנאי התקנון בשימוש בפורומים.
מערכת האתר תעשה ככל יכולתה לשמור את המידע המועבר בפורומים אולם בשום אופן לא תהיה אחראית לשלמותו וזמינותו.
המערכת רשאית למחוק כל הודעה שתימצא שלא עונה על תנאי שימוש אלה.
* הנהלת האתר רשאית להוריד בלא התראה מראש ובלא כל הודעה מוקדמת מודעת פרסום או מוצר פרסומי אחר שלא שולם בגינו או ששיק ששלם המזמין בגין שרות פרסומי או אחר לא כובד ע"י המזמין.

שמירת פרטיות
כדי להירשם באתר יש למסור מספר פרטים אשר יירשמו במאגר הנתונים. נתונים אלה דרושים על מנת לשייך את הנרשם לאתר המבוקש וכדי לשפר ולהעשיר בעתיד את שירותי האתר.
הנתונים שימולאו בעת הרישום יישמרו במאגר הנתונים של האתר. הנהלת האתר רשאית לשלוח לנרשמים בדואר אלקטרוני מידע מסוגים שונים בעיקר לצורך עדכונים וחידושים. בשום מקרה לא יועברו ו/או יימכרו נתוני הנרשם לגורם שלישי אלא אם כן יוצג צו שיפוטי המורה להנהלת האתר לעשות זאת. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 - הנך זכאי לעיין בעצמך במידע שהצטבר עליך במאגר הנתונים. כמו כן הנך רשאי לבקש לתקן ו/או למחוק את כל הנתונים מהמאגר.
הנהלת האתר רשאית מדי פעם לשנות את מדיניות הפרטיות בהתאם לשינויים ועדכונים מהותיים הנדרשים מהפעלת האתר. כל שינוי או עדכון כאמור יפורסם באתר ויהיה בתוקף מרגע פרסומו.

הסכם רישיון תוכנה
הסכם רישיון זה כולל את תנאי השימוש בתוכנה "מגדיר דף בית" של חברת סטארט מדיה בע"מ ("סטארט מדיה"), לרבות כל תיעוד, מידע, דוקומנטציה, בכל מדיה שהיא, הקשורים בתוכנה כאמור ולרבות סרגל הכלים של סטארט מדיה ועמוד הבית לחיפוש המותקנים באמצעותה ("להלן – "התוכנה").

אנא קרא/י בעיון את כל התנאים של הסכם רישיון זה, לפני התקנת התוכנה. אם אינך מסכים/מה לתנאי שימוש אלה, אינך רשאי/ת להתקין את התוכנה. לחיצה על "אישור", התקנת התוכנה ו/או שימוש בה, מהווים הסכמתך המלאה לכל תנאי הסכם זה.

למען הסר ספק, הסכם רישיון זה חל על התוכנה, התקנתה והשימוש בה בלבד. תנאי הגלישה והשימוש באתר www.link4u.co.il ("האתר") קבועים בתנאי השימוש של האתר , בכתובת http://www.link4u.co.il/disclaimer.html

 1. מטרת התוכנה לסייע לך, המשתמש/ת ("המשתמש") בשמירת האתר כדף בית באופן אוטומטי מבלי שתצטרך להיכנס להגדרות הדפדפן; התוכנה ניתנת להתקנה ולשימוש ללא תשלום, בכפוף ובהתאם לכל תנאי הסכם רישיון זה להלן.
 2. הרישיון המוענק בהסכם זה הינו רישיון מוגבל, בר ביטול ולא בלעדי, ולשימוש אישי בה, ללא אפשרות העברה ותוך איסור על שימוש מסחרי כלשהו, הכל – בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים להלן.
 3. המשתמש מתחייב לעשות שימוש בתוכנה למטרות חוקיות בלבד, בהתאם להוראות הסכם זה ולכל דין. המשתמש אינו רשאי ומצהיר ומתחייב בזה כי לא ינקוט פעולה כלשהי מאלו המפורטות להלן: (1) לא ימכור, ישכיר, יעניק רישיון משנה או יעביר בדרך אחרת כלשהי את התוכנה (או כל העתק שלה), כולה או חלקה, לכל אדם אחר; (2) לא יעתיק את התוכנה, כל חלק הימנה או תוכן כלשהו אשר בה, ולרבות כל דוקומנטציה, תיעוד או מידע הקשורים אליה ולא יעשה בה שימוש כלשהו אלא על פי ייעודה ובהתאם להוראות השימוש בה; (3) לא יפרק, יהפוך, ישכתב, יהנדס או ישנה, לא יצור עבודה נגזרת, יפרק או יפרוץ, בכל דרך שהיא את התוכנה, כולל אך לא רק לצורך התאמת התוכנה לחומרה או תוכנה שלא על פי הנחיותיה המפורשות של סטארט מדיה; (4) לא יסיר, ישנה או יגרום לאי הצגה של סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגו, הודעות על זכויות יוצרים או הודעות התנעה הכלולות בתוכנה, או כל סימן אחר כלשהו בתוכנה; (5) לא ישתמש בתוכנה בכל אופן שהוא אשר עלול להפר כל חוק, תקנה או פקודה; (6) לא יאסוף כל מידע או תקשורת לגבי רשת או משתמשי האתר או שירותיו; (7) לא ישתמש בכל סוג של רובוט, עכביש, וירוס, תולעת, סוס טרויאני, ניתוב, או כל קוד או תוכנה אחרים או הוראות אשר נועדו לשמש כדי לספק אמצעי גישה חשאית או בלתי מורשית או נועדו לעוות, למחוק או לפרק, או לגרום נזק אחר כלשהו, לתוכנה, לאתר, לסטארט מדיה, או לכל צד ג' אחר כלשהו, ולא ינקוט בכל פעולה המונעת בדרך זו או אחרת או מפריעה לביצוע הרגיל של שימוש של אדם אחר בתוכנה או באתר.

  המשתמש יפצה ו/או ישפה את סטארט מדיה, או כל אדם או גוף הקשור עימה, לרבות דירקטורים, מנהלים, עובדים, סוכנים וספקי שירותי, בגין כל נזק, הוצאה או אובדן, שייגרם למי מהם, בגין ו/או בקשר עם הפרת איזה מהמצגים או ההתחייבויות של המשתמש על פי הוראות סעיף 3 זה לעיל, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
 4. התקנת התוכנה והשימוש בה כפוף למדיניות הפרטיות של סטארט מדיה כמפורט בכתובת הבאה, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם רישיון זה http://www.link4u.co.il/disclaimer.html
 5. סטארט מדיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת באופן זמני או קבוע: (1) להפסיק, לצמצם, או להגביל את הרישיון, או לסרב לתת או להאריך את הרישיון, או רישיון אחר כלשהו, או לשלול את הרישיון; (2) לשנות, לצמצם או להגביל את השימושיות והתכונות של התוכנה; (3) ליצור סדרי עדיפויות שונים או רמות עבור משתמשים שונים; (4) להציג תכונות חדשות שעלולות לגרום שינוי בשימושיות בגרסאות קודמות ;(5) להציג תכונות חדשות שעלולות לגרום שינוי פונקציונליות בגירסאות קודמות; ו/או - (6) להתנות את המשך הרישיון בהסכמתך לקבל שיפורים בתוכנה, תיקונים, עיבודים, או שינויים, או לקבל את התנאים המתוקנים או תנאים חדשים לרישיון שלך, כפי שיהיו זמינים על או באמצעות אתר האינטרנט של סטארט מדיה.
 6. סטארט מדיה נוקטת מאמצים סבירים על מנת לאפשר לך להשתמש בתוכנה ולהינות ממנה ועל מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. עם זאת, סטארט מדיה לא מתחייבת כי התוכנה תענה לדרישות שלך או שהפעולה של התוכנה תהיה רציפה או ללא טעויות. בשל האופי המורכב של תוכנות מחשב, התוכנה (כמו כל תוכנה אחרת) כנראה לעולם לא יהיה נקי לחלוטין משגיאות.

  התוכנה מסופקת למשתמש על בסיס "as is", במצבה כמות שהיא. התקנת התוכנה והשימוש בה הינה על אחריות המשתמש בלבד, וללא מצג או הצהרה כלשהם, מפורשים או משתמעים, על ידי סטראט מדיה, לרבות לא בכל הקשור לסחירות, התאמה לשימוש למטרה מסוימת, בעלות, אי הפרה, או כל נושא אחר כלשהו, ולרבות, אך לא רק, בקשר לדיוק, עמידה בזמנים, שימושיות או אפשרות הפקת תועלת כלשהי.

  המשתמש יודע ומאשר בזאת כי יכול שמשימות של התוכנה לא יהיו פעילות באופן מלא, או לא יפעלו כלל, בשל התצורה המיוחדת של מערכת המחשב של המשתמש. המשתמש ישא בכל סיכון הנובע מהשימוש או הביצועים של התוכנה. סטארט מדיה אינה מתחייבת או ערבה לכך שהפעולות שתבצע התוכנה יהיו ללא הפרעה, במועד, מאובטחות או נקיות משגיאות, או שכל מידע, נתונים, תוכנת מחשב, תוכן, פרסום וחומרים אחרים שיתקבלו באמצעות התוכנה יהיה נקיים מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מאפיינים הרסניים אחרים.
 7. סטארט מדיה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי כלשהו בגין כל נזק, ישיר או עקיף, מכל עילה שהיא, חוזית או נזיקית, או כל הפסד, אובדן, או הוצאה שנגרמו כתוצאה או בקשר עם התוכנה, התקנתה, או השימוש בה על ידי המשתמש, לרבות אך מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל - עקב הפרעות, מחיקות של קבצים, טעויות, פגמים, עיכובים, אובדן חומר, פגיעה בסודיות או בפרטיות, אי זמינות, שימוש, הסתמכות על התוכנה, חוסר היכולת לנצל את התוכנה או שימוש לא נכון בתוכנה, נזקים עקיפים, מיוחדים, ענשיים, משניים או תוצאתיים, אובדן רווחים עסקיים, הפרעה לעסקים, אובדן תוכניות או מידע, אובדן רווחים וכל כיוצ"ב, הכל - ללא קשר לטבעה של עילת התביעה, וגם אם סטארט מדיה ידעה או יכולה היתה לדעת מראש על דבר האפשרות של נזק, הפסד או אובדן כזה.
 8. המשתמש מצהיר ומסכים בזה כי זכויות הקניין הרוחני המלאות, לרבות זכויות יוצרים, בתוכנה, וכל חלק הימנה, ולרבות כל התכנים והמידע בקשר עימה או הגלומים בה, לרבות אך לא רק - הסימן המסחרי, תמונות או לוגו, גרפיקה, צבעים, עיצובים וקישורים, כל נתון ו/או יישום ו/או קובץ גרפי, כל הטכניקות, אלגוריתמים ותהליכים הכלולים בתוכנה וכל חומר אחר, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של סטארט מדיה, ולא יהא בהסכם זה משום הענקת זכות כלשהי בהם למשתמש, למעט רישיון ההתקנה והשימוש בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.
 9. סטארט מדיה עשויה מעת לעת לשנות או לעדכן את התוכנה, או להציע תוכניות תמיכה מיוחדות. עדכונים, תיקונים ותמיכה עשויים להתבצע ללא תמורה או כנגד תשלום. סטארט מדיה אינה מחויבת לעשות כל עדכונים לתוכנה או לספק אותם.

  כל תוספת או שינויים בתוכנה יהיו כפופים להסכם זה, ואף עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים והוראות המסופקים עם התוספת או השינוי האמור.
 10. הדין החל על הסכם זה הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט תהא נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.